سیستم پیش خستگی

سیستم پیش خستگی

اگر شما هم جزو یکی از مبتدی هایی هستید که تصور می کنید که وزنه های فوق العاده سنگین راه میانبر برای ساختن رازهای عضلانی است توصیه می کنم به راهنمایی های ما که درسمان را به سختی فرا گرفتیم توجه کنید.