ترشح هورمون رشد با اقدامات طبیعی

ترشح هورمون رشد با اقدامات طبیعی

در بدنسازی امروز واژه (دارو) کثیف است. رسانه های گروهی پوشش زیادی در زمینه داروهای افزایش دهنده توان مثل استروئیدها و هورمون رشد انجام داده اند. در حقیقت پوشش بسیار وسیع رسانه ها روی این مواد تا حدود زیادی دلیل مصرف غیر قانونی آن ها شده است.