معجون های ویژه بعد از تمرین بدنسازی

معجون های ویژه بعد از تمرین بدنسازی

فیزیک بدنی فوق العاده رونی کولمن ماحصلی از تلفیق ژنتیک عالی، تمرینات بلند مدت، تغذیه مناسب و نگرشی متعهد ذهنی است. پر واضح است که نمی توان کمبود هر کدام از عوامل فوق را با مکمل های غذایی جبران نمود.